PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH
Đời Dao Tần ngài Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch
Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức:
Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma-ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.
Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp Vương Tử, A-Dật-Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhơn đẳng vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.
Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:
“Tùng thị Tây-phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết pháp.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc?
Kỳ quốc chúng-sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực-lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực-lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi.
Trì trung liên hoa đại như xa luân: thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.
Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa.
Kỳ độ chúng-sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.
Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Phục thứ Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát-Thánh-đạo-phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-Di-Đà?
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.
Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng-sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.
Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ.
Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn.
Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng-sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
“Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi. Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế-giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Tây-phương thế-giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi “Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”?
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. .
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng-sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sanh thuyết thị, nhất thiết thế-giới nan tín chi pháp”.
Xá-Lợi-Phất! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi nhất thiết thế-giới thuyết thử, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.”
Phật thuyết thử Kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

Giờ làm việc

Từ Thứ 2 - Chủ Nhật
Sáng: 07h00 - 11h00
Chiều: 14h00  - 17h00

Chùa Giác Hoằng 3

Ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (064) 39 40 273

Chùa Giác Hoằng 5

8441 Furman Ave, Westminster
CA 92683, USA.
ĐT: 714 798 5678