GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————
Số: 52/HĐTS-VP1V/v đăng ký mục 7 Tờ khai CCCD là Phật giáo đối với Phật tử khi làm Căn cước công dân.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————————
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021  

Kính gửi:

– Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hiện nay Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố triển khai đề án chuyển đổi, cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Trong thời gian vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Ban Trị sự về việc một số Phật tử khi đi làm CCCD đăng ký mục tôn giáo là Phật giáo nhưng không được cơ quan cấp CCCD chấp nhận.

Về việc này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến tới Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện hướng dẫn Phật tử khi đi đăng ký làm CCCD phải mang theo Giấy Chứng nhận Phật tử, Giấy Chứng nhận Quy y Tam Bảo…

Nhân dịp này, căn cứ vào khoản 6, điều 2, chương I Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử các địa phương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp thực hiện việc cấp nhanh, dễ dàng trong việc cấp Giấy Chứng nhận Phật tử, Giấy Chứng nhận Quy y Tam Bảo… cho người dân có niềm tin, tín ngưỡng và yêu mến đạo Phật.

Đây là nhiệm vụ thiết thực, quan trọng, là trách nhiệm của các cấp Giáo hội, của Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện và trách nhiệm của mỗi Phật tử đối với sự hưng long của đạo Pháp, sự phát triển của Phật giáo.  

Kính đề nghị Quý vị phổ biến kịp thời, thường xuyên nội dung văn bản này tới đông đảo quần chúng nhân dân, đồng bào Phật tử.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ(Đã ký, đóng dấu)Thượng tọa Thích Đức Thiện

Giờ làm việc

Từ Thứ 2 - Chủ Nhật
Sáng: 07h00 - 11h00
Chiều: 14h00  - 17h00

Chùa Giác Hoằng 3

Ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (064) 39 40 273

Chùa Giác Hoằng 5

8441 Furman Ave, Westminster
CA 92683, USA.
ĐT: 714 798 5678